Вступ в силу у січні 2018 р. Закону № 2210 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» справив чи не найбільший вплив за минулий рік на сферу корпоративного права. У бізнесу почало виникати безліч питань щодо застосування нових норм і необхідності переформатування своєї діяльності, зокрема, в частині корпоративного управління. З огляду на численні запити від представників банківської сфери, пропонуємо більш детально зупинитися на найважливіших новелах корпоративного управління саме для банків з урахуванням законодавчих змін та останніх тенденцій. Мова у статті піде тільки про банки, у статутному капіталі яких відсутня державна частка.

Перш за все, слід зазначити, що структура корпоративного управління безумовно залежить від організаційно-правової форми підприємства. Так, до недавнього часу всі банки повинні були існувати виключно у формі публічних акціонерних товариств, і до них, відповідно, застосовувалися вимоги як до ПАТ (з урахуванням особливостей Закону «Про банки і банківську діяльність»). Тепер, зі вступом в силу Закону № 2210, у банків є можливість змінити тип товариства з публічного на приватне, однак законодавство все одно містить ряд важливих вимог окремо для банків, незалежно від форми їх існування.

Загальні збори

Компетенція

Структура корпоративного управління в банку виглядає в цілому досить стандартно: загальні збори акціонерів, рада і виконавчий орган. Пропонуємо почати із загальних зборів як органу управління вищого рівня. Звертаємо увагу, в першу чергу, на питання компетенції – якщо раніше загальні збори акціонерів банку могли вирішувати будь-які питання діяльності товариства, то зараз – теж будь-які, але вже за винятком тих, які віднесені до виключної компетенції наглядової ради товариства. Для того, щоб збори могли вирішувати питання, які стосуються компетенції ради, необхідно їх окреме рішення. Таким чином, працівникам банку відтепер необхідно уважніше ставитися до формування порядку денного зборів товариства і перевіряти компетенцію кожного органу.

Додатково звертаємо увагу, що з 1 травня 2018 р. також буде розширена виняткова компетенція зборів, які будуть приймати рішення щодо затвердження положення та звіту про винагороду членам наглядової ради, невикористання акціонерами свого переважного права в ході додаткової емісії акцій тощо.

Скликання і проведення зборів

Дещо змінилася і сама процедура скликання та проведення загальних зборів акціонерів. Так, відтепер не потрібно розміщувати повідомлення про скликання зборів в офіційному друкованому виданні, а саме повідомлення повинно містити деякі додаткові відомості. Зокрема, повідомлення має обов’язково містити інформацію про порядок ознайомлення акціонерів з документами, а також надання пропозицій до проекту порядку денного зборів і порядок голосування на зборах за дорученням.

Окрему увагу слід звернути і на нові обмеження щодо визначення кворуму зборів – пам’ятаємо про те, що акції юридичної особи, що знаходиться під контролем АТ, не враховуються для цілей визначення кворуму і не мають права голосу. З огляду на це та з метою уникнення неприємних сюрпризів, рекомендуємо кожній компанії заздалегідь переконатися в тому, що вона не підпадає під дію зазначеної норми закону.

Наглядова рада

Склад

Що стосується наглядової ради банку, то слід вказати, що до її складу повинні (як і раніше) входити незалежні директори, однак відтепер їх не може бути менше 1/3 (раніше – 1/4) і не менше трьох осіб. Особливу увагу слід звернути на критерії незалежності, викладені в Законі «Про акціонерні товариства». В цілому такі критерії досить зрозумілі, але деякі з них все ж викликають питання. Наприклад, одним із критеріїв є відсутність впливу інших осіб на незалежного директора в процесі прийняття ним рішень, при цьому визначення поняття «вплив» у законодавстві немає.

Крім вимог щодо незалежності, незалежний директор (як і будь-який інший член наглядової ради) повинен відповідати певним кваліфікаційним вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності, мати вищу освіту (вимоги до спеціалізації відсутні). При цьому не менше половини членів ради банку повинні мати досвід роботи в банківському та / або фінансовому секторі.

Компетенція

Що стосується питання компетенції ради, то тут хотілося б звернути увагу на нові повноваження ради стосовно надання згоди на укладання значних угод. Так, чинне законодавство передбачає, що рішення про надання згоди на укладання значних угод приймається наглядовою радою, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом угоди, становить від 10 до 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства. Рішення про надання згоди на укладання значних угод, вартість яких перевищує 25% вартості активів, має прийматися загальними зборами акціонерів товариства.

Але вже з 1 травня 2018 року рада банку зможе приймати рішення про надання згоди на укладання угод, вартість яких перевищує 25% вартості активів (за умови формування ради відповідно до вимог закону). З урахуванням таких нововведень і для уникнення можливих конфліктних ситуацій рекомендуємо чітко розмежувати повноваження ради та загальних зборів про надання згоди на укладання таких угод і прописати необхідні положення в статуті та інших внутрішніх документах товариства.

Документи

Слід також сказати кілька слів про нові документи, що стосуються діяльності наглядової ради. Так, відтепер у банку має також бути положення про винагороду членів наглядової ради, а сам рада зобов’язана щорічно складати звіт про винагороду і звіт про свою роботу, який є частиною річного звіту товариства. При цьому вимоги про зміст положення і звіту про винагороду членів наглядової ради банку повинні визначатися НБУ.

Зважаючи на те, що регулятор поки не затвердив такі вимоги, банки можуть самостійно розробити зазначені документи. З огляду на існуючу тенденцію гармонізації законодавства України та ЄС, радимо керуватися при розробці таких документів Рекомендацією Європейської Комісії 2004/913/ЄС від 14 грудня 2004 року, а також досвідом європейських компаній. Звісно, ​​коли вимоги до зазначених документів нарешті будуть затверджені НБУ, виникне необхідність приведення банками своїх документів у відповідність до чинного законодавства.

Що стосується звіту про роботу членів ради, то вимоги до його змісту вже містяться в Законі про АТ. Так, звіт повинен містити оцінку діяльності членів ради, який включає, серед іншого, оцінку їх незалежності, компетентності та ефективності.

Комітети

На завершення, слід сказати кілька слів щодо комітетів наглядової ради. Чинне законодавство передбачає обов’язковість створення трьох комітетів при наглядовій раді ПАТ – комітету з питань аудиту, призначень та винагороди (два останніх дозволяється об’єднати). Таким чином, якщо банк буде працювати у формі ПрАТ, на нього не поширюватимуться вимоги про створення зазначених комітетів, оскільки законодавство не містить окремих вимог до банку з цього приводу. Однак представники НБУ вже заявляли про те, що створення відповідних комітетів у майбутньому буде обов’язковим для всіх банків, незалежно від їх організаційно-правової форми.

Виконавчий орган

Вимоги

Що стосується формування виконавчого органу банку, то Закон № 2210 разом з оновленим Положенням про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів передбачають нові вимоги до голови і членів правління. Голова і члени правління, як керівники банку, повинні відповідати кваліфікаційним вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності, мати бездоганну ділову репутацію, а також вищу освіту. При цьому відтепер законодавство не містить вимог щодо спеціалізації вищої освіти. Крім того, голова правління банку повинен мати досвід роботи в банківському та/або фінансовому секторі в сукупності не менше 5 років, зокрема на керівних посадах – не менше ніж 3 роки, а члени правління – досвід роботи в банківському та/або фінансовому секторі в сукупності не менше 3 років.

Законодавством передбачено узгодження НБУ осіб на посаду голови та членів правління. Причому голова правління також обов’язково проходить співбесіду в НБУ, а для членів правління обов’язковими є і співбесіда, і тестування.

Нагадуємо, що при формуванні структури корпоративного управління в банку, додатково до вимог чинного законодавства, банкам слід керуватися Принципами корпоративного управління для банків Базельського комітету з питань банківського нагляду від 8 липня 2015 року.

Розкриття інформації

Законом № 2210 було внесено ряд змін і до Закону «Про цінні папери та фондовий ринок», що передбачає відтепер розширений обсяг розкриття річної інформації, особливої ​​інформації та появу нового для банків обов’язку – розкриття проміжної (квартальної) інформації. На окрему увагу заслуговує звіт керівництва, розкриття якої вимагається у складі річного і проміжного звіту банку.

Такий звіт повинен містити достовірний огляд розвитку банку і його діяльності за звітний період, включно з описом ризиків і невизначеностей, з якими стикається банк у своїй господарській діяльності. Вимоги до річного звіту керівництва повинні бути в подальшому розроблені НКЦПФР, а поки Закон про цінні папери містить тільки загальний опис змісту такого звіту.

Слід звернути увагу, що складовою частиною річного звіту керівництва повинен бути звіт про корпоративне управління. Причому банк як фінансова установа готує звіт відповідно до вимог Закону про цінні папери та Закону «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг». Також для перевірки окремих положень звіту про корпоративне управління банк зобов’язаний залучити аудитора. Що стосується проміжного звіту керівництва, то він повинен містити інформацію про важливі події, що відбулися протягом звітного періоду, та їх вплив на проміжну фінансову звітність емітента, а також опис основних ризиків і невизначеностей. При цьому не зовсім зрозуміло, що вважати тими важливими подіями, які повинні потрапити до складу відповідного звіту.

Зараз НКЦПФР ще не підготувала всі необхідні нормативні акти для реалізації нових вимог законодавства, тому невідомо, як емітентам вести себе в такій ситуації. Гарна новина полягає в тому, що річну інформацію за 2017 рік все акціонерні товариства розкривають відповідно до вимог старого законодавства – тобто в обсягах та за процедурою, яка діяла до набрання чинності змінами. Однак проміжну (квартальну) інформацію за 1 квартал 2018 року необхідно розкривати вже з урахуванням нових вимог законодавства, включаючи і проміжний звіт керівництва, але з використанням старого програмного забезпечення.

Висновки

Отже, як бачимо, законодавство передбачає безліч змін для акціонерних товариств, а тому банкам доведеться, серед іншого, внести зміни до своїх статутів/положень і розробити деякі нові внутрішні документи. Нагадаємо, що для цього є час до кінця року. Однак в будь-якому випадку, якщо банк захоче збільшити свій статутний капітал, отримати нову ліцензію або іншу дозвільну документацію чи отримати документи на підтвердження прав на майно, відповідні дії він зможе вчинити тільки після приведення свого статуту та інших внутрішніх документів у відповідність до Закону про АТ.

Сергій Бенедисюк, керівник практики корпоративного права та M&A

Анна Кремньова, старший юрист практики корпоративного права та M&A

спеціально для «Юрист і закон» № 13, 06.04.2018 – 12.04.2018