Продовжуємо наш огляд основних змін, які передбачені законопроектом «Про внесення змін до Податкового кодексу України з метою імплементації Плану протидії розмивання бази оподаткування та виведення прибутку з-під оподаткування» (далі – «Законопроект») щодо процедури трансфертного ціноутворення (далі – «ТЦ»).

Звітність і штрафи за BEPS

Попередня публікація була присвячена операціям із сировинними товарами, концепції тесту ділової мети і превалювання суті над формою, а також поняттю послуги з низькою доданою вартістю. У цій заключній статті ми розглянемо нововведення по звітності та штрафних санкціях.

Так, передбачається, що буде введена трирівнева документація по ТЦ, яка буде включати в себе наступні три документи:

 1. Безпосередньо документація по ТЦ, так званий Local file. Цей вид звітності вже звичний для українського платника податків. Однак, Законопроект передбачає незначне розширення інформації, яка повинна бути розкрита в документації. Більш докладно такі зміни ми розглянули в цій статті.
 2. Глобальна документація по ТЦ (Master file). Такий документ повинен містити загальний опис діяльності міжнародної групи компаній (далі – «МГК»), опис ТЦ політики, істотних нематеріальних активів і внутрішньогрупових фінансових операцій.
 3. Звіт у розрізі країн (Country-by-country report). Цей документ є найбільшим розчаруванням великих українських груп компаній. Він повинен містити зведену інформацію про економічну діяльність групи в розрізі кожної юрисдикції, в якій присутні компанії групи. Таким чином, він дозволить податковим органам оцінити розподіл прибутку між учасниками групи і загальне податкове навантаження групи.

Також нагадуємо, що платник податків також повинен до 1 жовтня року, наступного за звітним, подати звіт по контрольованих операціях. Однак, тепер це не єдиний документ з таким дедлайном. Законопроект передбачає обов’язкову подачу повідомлення про участь компанії в міжнародній групі компаній також до 1 жовтня.

Нижче розглянемо окремо кожен новий вид звітності, а також штрафи до них.

ГЛОБАЛЬНА ДТЦ (МАЙСТЕР-ФАЙЛ)

В ЯКОМУ ВИПАДКУ ТРЕБА ПОДАВАТИ? Якщо консолідований дохід групи компаній, в яку входить платник податків, за попередній фінансовий рік буде дорівнювати або перевищувати еквівалент 50 млн. євро.

КОЛИ ТРЕБА ПОДАВАТИ? Протягом 60 календарних днів з моменту запиту від податкових органів. Запит може бути направлений не раніше, ніж після закінчення 12 місяців з дати закінчення фінансового року групи компаній.

З ЯКОГО ПЕРІОДУ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ? Застосовується до фінансових років, які закінчуються в 2019 році.

ЩО ПОВИНЕН МІСТИТИ?

 1. Організаційну структуру групи в графічному вигляді. Така структура повинна показувати перелік учасників групи, їх організаційно-правові форми, частки володіння кожної компанії та країни реєстрації.
 2. Загальний опис господарської діяльності групи, а саме:
 • основні фактори, які впливають на фінансовий результат МГК,
 • опис ланцюжка поставок і утворення вартості за показником виручки МГК п’яти товарів, робіт, послуг, а також опис ланцюжка поставок будь-якої іншої діяльності, частка виручки якої становить 5% від всієї виручки МГК за фінансовий рік,
 • перелік і опис внутрішньогрупових послуг, включаючи ТЦ політику щодо розподілу вартості послуг і визначення ціни,
 • функціональний аналіз діяльності учасників МГК, які найбільше впливають на фінансовий результат МГК,
 • інформацію про реструктуризацію бізнесу, придбання та відчуження активів
 1. Інформацію про нематеріальні активи, яку використовує МГК в своїй діяльності, а саме:
 • опис стратегії розвитку МГК щодо розробки, володіння і використання нематеріальних активів, а також інформацію про науково-дослідні центри,
 • перелік і опис нематеріальних активів із зазначенням тих учасників групи, хто ними володіє,
 • перелік найістотніших внутрішньогрупових договорів, пов’язаних з нематеріальними активами, в тому числі договорів на надання науково-дослідницьких послуг та ліцензійних договорів,
 • опис ТЦ політики щодо нематеріальних активів і науково-дослідної діяльності,
 • опис істотних операцій по внутрішньогруповій передачі нематеріальних активів.
 1. Інформацію про внутрішньогрупову фінансову діяльність МГК, а саме:
 • опис зовнішнього фінансування МГК,
 • перелік усіх учасників МГК, які здійснюють внутрішньогрупову фінансову діяльність,
 • опис ТЦ політики щодо такої діяльності.
 1. Консолідовану фінансову звітність за останній фінансовий рік.
 2. Перелік і короткий опис односторонніх договорів про попереднє ціноутворення і податкових роз’яснень компетентних органів країн, які застосовуються в договорах між учасниками групи і пов’язані з розподілом доходів між країнами.

ЯКІ ШТРАФИ? Розміри штрафів практично такі ж, як і для звичайної документації по ТЦ, а саме:

 1. У разі неподання – 300 розмірів прожиткового мінімуму (далі – «ПМ»).
 2. У разі несвоєчасного подання – 3 розміри ПМ за кожен день несвоєчасного подання, але не більше 300 розмірів ПМ.

Пеня – 5 розмірів ПМ за кожен день неподання після закінчення 30 календарних днів після граничного терміну оплати штрафу.

НА ЩО СЛІД ЗВЕРНУТИ УВАГУ? З огляду на досить довгий список інформації, яку повинна містити глобальна ДТЦ, і те, що така ДТЦ повинна подаватися українською мовою, термін подачі в 60 днів з моменту отримання запиту буде недостатнім. Тому її слід готувати заздалегідь, не чекаючи запиту від податкових органів.

 ЗВІТ У РОЗРІЗІ КРАЇН (COUNTRY-BY-COUNTRY REPORT)

В ЯКОМУ ВИПАДКУ ТРЕБА ПОДАВАТИ? Існує два випадки, коли у платника податків з’явиться зобов’язання подавати звіт у розрізі країн (див. Таблицю нижче).

 

Сукупний консолідований дохід МГК, в яку входить платник податків, за фінансовий рік, що передує звітному року, перевищує

750 млн. євро

50 млн. євро

За наявності бодай однієї із зазначених нижче обставин:
платник податків – материнська  компанія МГК бенефіціарний власник материнської компанії МГК – резидент (резиденти) або громадянин (громадяни) України
материнська компанія МГК уповноважує платника податків на подання звіту в розрізі країн до контролюючого органу ≥50% часток в МГК належить резиденту (резидентам) або громадянину (громадянам) України
в країні материнської компанії надання звіту в розрізі країн не потрібно, і при цьому материнська компанія не уповноважує іншого учасника групи на подання звіту в іншій іноземній юрисдикції ≥50% загальної кількості працівників  всіх компаній групи на кінець звітного періоду працевлаштовані в Україні
якщо між Україною та країною, куди МГК подає звіт у розрізі країн, не вступив в силу порядок обміну інформацією або є факти систематичного невиконання такого порядку ≥50% загальної балансової вартості основних засобів усіх підприємств групи на кінець звітного періоду фактично розташовані в Україні
≥50% сукупного консолідованого доходу МГК становить дохід від реалізації товарів (робіт, послуг), країною походження яких є Україна

 

КОЛИ ТРЕБА ПОДАВАТИ? Подається протягом 12 місяців з моменту закінчення фінансового року без запиту від податкових органів.

З ЯКОГО ПЕРІОДУ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ? Застосовується до фінансових років, які закінчуються в 2019 році.

ЩО ПОВИНЕН МІСТИТИ? Наступну інформацію в розрізі кожної юрисдикції, в якій кожен учасник МГК зареєстрований або здійснює свою діяльність:

 • назву країни реєстрації та резидентства;
 • загальну суму доходів за фінансовий рік, за який складається звіт у розрізі країн, з розбивкою на суму доходів, отриманих від операцій з пов’язаними особами, і суму доходів, отриманих від операцій з непов’язаними особами;
 • суму прибутку (збитку) до оподаткування за фінансовий рік, за який складається звіт у розрізі країн;
 • суму нарахованого і суму сплаченого податку на прибуток підприємств (корпоративного податку) або його аналогу у фінансовому році, за який складається звіт у розрізі країн;
 • розмір статутного капіталу (зареєстрованого статутного капіталу) на дату закінчення фінансового року, за який складається звіт у розрізі країн;
 • суму нерозподіленого (накопиченого) прибутку на дату закінчення фінансового року, за який складається звіт у розрізі країн;
 • чисельність працівників за фінансовий рік, за який складається звіт у розрізі країн;
 • балансову вартість матеріальних активів на дату закінчення фінансового року, за який складається звіту розрізі країн;
 • основні види діяльності, яку здійснюють учасники МГК.

ЯКІ ШТРАФИ?

 1. У разі неподання – 3 000 розмірів ПМ.
 2. У разі несвоєчасного подання – 10 розмірів ПМ за кожен день несвоєчасного подання, але не більше 3 000 розмірів ПМ.
 3. У разі неповного відображення інформації – 1% від суми доходу учасника групи, про якого не була відображена інформація, але не більше 3 000 розмірів ПМ.
 4. У разі відображення недостовірної інформації – 300 розмірів ПМ.

Пеня – 5 розмірів ПМ за кожен день неподання після закінчення 30 календарних днів після граничного терміну сплати штрафу.

НА ЩО СЛІД ЗВЕРНУТИ УВАГУ? Звіт у розрізі країн – це саме той документ, який дозволить податковим органам побачити повну економічну ситуацію в МГК. Однак, варто зазначити, що звіт в розрізі країн не може бути приводом для донарахування податку на прибуток, а використовується тільки для цілей моніторингу ризиків ТЦ. Оскільки цей документ відображає інформацію в розрізі кожної юрисдикції, а на практиці отримання інформації навіть від пов’язаних осіб – тривалий процес, платник податків повинен бути готовий до того, що цей звіт треба починати готувати заздалегідь.

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО УЧАСТЬ У МГК

В ЯКОМУ ВИПАДКУ ТРЕБА ПОДАВАТИ? Якщо платник податків здійснював у звітному періоді контрольовані операції.

КОЛИ ТРЕБА ПОДАВАТИ? До 1 жовтня року, що настає за звітним (без запиту від податкових органів).

З ЯКОГО ПЕРІОДУ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ? Застосовується починаючи з 1 січня 2020 року.

ЩО ПОВИНЕН МІСТИТИ?

 1. Інформацію про материнську компанію групи.
 2. Інформацію про учасника групи, уповноваженого подавати звіт у розрізі країн, або інформацію про те, що група не зобов’язана подавати звіт у розрізі країн відповідно до законодавства інших країн.
 3. Дату закінчення фінансового року групи.
 4. Інформацію про розмір сукупного консолідованого доходу за фінансовий рік, що передував звітному.

ЯКІ ШТРАФИ?

 1. У разі неподання – 100 розмірів ПМ.
 2. У разі несвоєчасного подання – 1 розмір ПМ за кожен день несвоєчасного подання, але не більше 100 розмірів ПМ.
 3. У разі відображення недостовірної інформації – 50 розмірів ПМ.

Пеня – 5 розмірів ПМ за кожен день неподання після закінчення 30 календарних днів після граничного терміну сплати штрафу.

НА ЩО СЛІД ЗВЕРНУТИ УВАГУ? Платники податків, які входять в одну групу компаній, можуть подавати консолідоване повідомлення про участь в групі.

Таким чином, ми розглянули всі зміни, які стосуватимуться процедури ТЦ в разі прийняття Законопроекту. Як бачимо, змін дуже багато, і вони суттєво змінюють процедуру адміністрування. Тому радимо заздалегідь провести аналіз діяльності своєї компанії на відповідність змінам, які передбачаються.

Катерина Кузьміна, спеціаліст із трансфертного ціноутворення, спеціально для ЛІГА.блоги.